Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin ustala zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DN‑NIGHTWEAR®.


1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep DN-NIGHTWEAR® tytułowany w dalszej części regulaminu Sklepem zarządza sprzedażą towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i poświadczenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu Zakupów i akceptacja jego uzgodnień przed zawarciem transakcji kupna - sprzedaży oraz okazaniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z dokonaniem zamówienia. Informacje osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep akceptuje istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów). Materializacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) zwyczajowo w ciągu 24-48 godzin od czasu potwierdzenia zamówienia przez Konsumenta lub w momencie złożenia przez Sklep wszystkich zamówionych przez Konsumenta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep całej opłaty za zamówienie.
 3. Konsumentami Sklepu mają prawo zostać osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest spełniony umowa kupna-sprzedaży jest nieprawomocna.


2. Składanie zamówień

 1. Zamówienie zostaje złożone prze Konsumenta w momencie dodania do koszyka produktów z oferty Sklepu oraz wypełnienie Formularza Zamówień. Zamówienie może zostać również złożone poprzez kontakt telefoniczny oraz drogą mailową.
 2. Podczas składania zamówienia Sklep prosi Konsumenta o podanie prawidłowych danych kontaktowych. Błąd w Formularzu Zamówień może spowodować utrudnienia bądź wręcz uniemożliwić realizację zamówienia. 
 3. Po złożeniu zamówienia Konsument otrzyma maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówinia do realizacji. W przypadku braku takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze sklepem telefonicznie bądź drogą e-mailową.
 4. Sklep posiada prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.
 5. Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze, poprzez płatności PayU, PayPal oraz przelewem na konto. Formy płatności opisane są na stronie.
 6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji
  - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia,
  - w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
  - w przypadku zamówień płatnych poprzez PayU lub PayPal - w chwili poprawnej autoryzacji płatności.
 7. W przypadku nie dokonania płatności w przeciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 8. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Konsument może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Konsumenta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 9. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Konsumenta składa się czas sprowadzenia towaru (podawany przy każdym produkcie) oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Konsumenta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
  - termin otrzymania przesyłki = czas sprowadzenia towaru + czas dostawy
  - w dniu wysyłki zamówienia Konsument jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.
 10. Wszystkie produkty oferowane w sklepie DN-NIGHTWEAR® są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.
 12. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 13. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Konsumenta towarem. Konsument ma prawo zażyczyć sobie niedołączanie do przesyłki szczegółowego zestawienia zawartości tejże przesyłki. 
 14. Konsument może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem sklep@dn-nightwear.com do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep w stan pakowania.
 15. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Konsument postanowią wspólnie inaczej.

3. Dostawa

 1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.


4. Odstąpienie od zakupu

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Dołączenie do paczki dokumentu sprzedaży będzie mile widziane. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie14 dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. 


5. Reklamacje

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu DN-NIGHTWEAR®, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie DN-NIGHTWEAR®, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.


6. Postanowienia końcowe

 1. Sklep DN-NIGHTWEAR® dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem sklep@dn-nightwear.com
 2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez DN-NIGHTWEAR® pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do DN-NIGHTWEAR® pokrywa Konsument. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 12zł (słownie: dwanaście złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 4. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.
 5. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.03.2013.