fe-poir-logo.jpg


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand


Tytuł projektu: Rozwój eksportu Przedsiębiorstwa - wypromowanie marki DOCTOR NAP za granicą.Cel projektu:
promowanie produktów branży Moda Polska, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.


Planowane efekty projektu:

- podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,

- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,

- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.


Wartość projektu ogółem: 477 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 405 620,00 PLN

Beneficjent: DOCTOR NAP GRODZIŃSKA