Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin ustala zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Doctor Nap®.


1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Doctor Nap® tytułowany w dalszej części regulaminu Sklepem zarządza sprzedażą towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i poświadczenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu Zakupów i akceptacja jego uzgodnień przed zawarciem transakcji kupna - sprzedaży oraz okazaniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z dokonaniem zamówienia. Informacje osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep akceptuje istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów). Materializacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) zwyczajowo w ciągu 24-48 godzin od czasu potwierdzenia zamówienia przez Konsumenta lub w momencie złożenia przez Sklep wszystkich zamówionych przez Konsumenta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep całej opłaty za zamówienie.
 3. Konsumentami Sklepu mają prawo zostać osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest spełniony umowa kupna-sprzedaży jest nieprawomocna.


2. Składanie zamówień

 1. Zamówienie zostaje złożone prze Konsumenta w momencie dodania do koszyka produktów z oferty Sklepu oraz wypełnienie Formularza Zamówień. Zamówienie może zostać również złożone poprzez kontakt telefoniczny oraz drogą mailową.
 2. Podczas składania zamówienia Sklep prosi Konsumenta o podanie prawidłowych danych kontaktowych. Błąd w Formularzu Zamówień może spowodować utrudnienia bądź wręcz uniemożliwić realizację zamówienia. 
 3. Po złożeniu zamówienia Konsument otrzyma maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówinia do realizacji. W przypadku braku takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze sklepem telefonicznie bądź drogą e-mailową.
 4. Sklep posiada prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.
 5. Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze, poprzez płatności PayU, PayPal oraz przelewem na konto. Formy płatności opisane są na stronie: Warunki dostawy
 6. Dane do wpłat na konto bankowe (Płatność przelewem na konto)
  MAJUMA, Justyna Grodzińska
  ul. Czartoryskiego 10, 95-030, Stara Gadka
  Nr konta: PL 19 1320 1537 2671 1661 2000 0001
  Tytułem: numer zamówienia (otrzymany drogą e-mail)
 7. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji
  - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia,
  - w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
  - w przypadku zamówień płatnych poprzez PayU lub PayPal - w chwili poprawnej autoryzacji płatności.
 8. W przypadku nie dokonania płatności w przeciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 9. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Konsument może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Konsumenta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 10. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Konsumenta składa się czas sprowadzenia towaru (podawany przy każdym produkcie) oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Konsumenta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
  - termin otrzymania przesyłki = czas sprowadzenia towaru + czas dostawy
  - w dniu wysyłki zamówienia Konsument jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.
 11. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Doctor Nap® są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.
 13. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 14. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Konsumenta towarem. Konsument ma prawo zażyczyć sobie niedołączanie do przesyłki szczegółowego zestawienia zawartości tejże przesyłki. 
 15. Konsument może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem sklep@doctornap.com do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep w stan pakowania.
 16. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Konsument postanowią wspólnie inaczej.

3. Dostawa

 1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.


4. Odstąpienie od zakupu

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 30 dni kalendarzowych bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin 30 dniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Dołączenie do paczki dokumentu sprzedaży będzie mile widziane. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. 


5. Reklamacje

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu Doctor Nap®, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie Doctor Nap®, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.


6. Postanowienia końcowe

 1. Sklep Doctor Nap® dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem sklep@doctornap.com.
 2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Doctor Nap® pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do Doctor Nap® pokrywa Konsument. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 13zł (słownie: dwanaście złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 4. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.
 5. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.03.2013.